Mediatorzy nie do pobicia - walka o sprawiedliwość, tolerancję i prawdę!

W środowisku szkolnym, gdzie uczniowie spędzają ze sobą dużo czasu, wykonując wiele zróżnicowanych zadań, nierzadko w atmosferze rywalizacji i stresu, nietrudno o sytuacje konfliktowe. Naturalny w tym wieku brak życiowego doświadczenia i trudności w kontrolowaniu reakcji mogą prowadzić do rozwiązywania sporów i konfliktów poprzez zachowania agresywne (agresja fizyczna, słowna, przeniesiona). Agresja skutkuje zazwyczaj eskalacją konfliktu, utrwalają się wrogie relacje, nierzadko w coraz szerszym gronie osób wciąganych do kłótni przez skonfliktowane strony. W tych warunkach szczególnego znaczenia nabiera znajomość i wprowadzanie w życie konstruktywnych metod rozwiązywania konfliktów. Do jednych z nich należy mediacja.

Mediacja jest dobrowolnym porozumiewaniem się stron będących w konflikcie, w obecności osoby trzeciej - mediatora, który jest bezstronny, neutralny i akceptowany przez strony.

Nadrzędnym celem mediacji jest udzielenie przez mediatora skonfliktowanym osobom pomocy w osiągnięciu przez nie własnego, wzajemnie akceptowanego porozumienia dotyczącego przedmiotu sporu.

Mediacja pozwala stronom na:

  • przedstawienie faktów z własnej perspektywy,
  • wyrażenie swoich uczuć,
  • współdecydowanie w swojej sprawie,
  • zamianę walki na konstruktywne działanie w kierunku rozwiązania problemu,
  • zrozumienie wyrządzonej krzywdy, zadośćuczynienie, uzyskanie wybaczenia,
  • zawarcie ugody zgodnej z potrzebami i interesami stron bez narzucania rozwiązań przez inne osoby, instytucje,
  • naprawę i utrzymanie w przyszłości dobrych wzajemnych relacji pomiędzy uczestnikami sporu.

Zasady mediacji i rola mediatora

Strony konfliktu uczestniczą w mediacji dobrowolnie, mają prawo wycofać się na każdym etapie procesu mediacyjnego. Wszystko, dzieje się podczas mediacji, jest poufne. Mediator nie narzuca stronom swoich rozwiązań, to strony konfliktu wypracowują własne kompromisowe porozumienie, zgodne z ich potrzebami i interesami.

Mediator czuwa nad przebiegiem spotkania, przestrzeganiem zasad, procedur. Stosując odpowiednie techniki mediacyjne, pomaga stronom lepiej zrozumieć istotę sporu, jego uwarunkowania, sprecyzować wzajemne oczekiwania, urealnić propozycje rozwiązania sporu, zachęcić do szukania alternatywnych rozwiązań.

Mediacje rówieśnicze

W ostatnich latach szczególną nadzieję wiąże się z rozpowszechnieniem idei mediacji rówieśniczych. Rolę mediatorów pełnią w szkołach uczniowie-wolontariusze, cieszący się dobrą opinią, odpowiedzialni, spokojnego usposobienia, odpowiednio przeszkoleni w zakresie technik komunikacyjnych i mediacyjnych. Do programu włącza się całe środowisko szkolne: dyrekcja, nauczyciele, uczniowie a także rodzice uczniów. Nasze gimnazjum jest jedyną szkołą we Wrocławiu, w której działa spora grupa profesjonalnie przeszkolonych mediatorów rówieśniczych. Pomagamy się porozumieć, zażegnać spór. Braliśmy udział w projekcie unijnym i uczyliśmy młodszych kolegów ze szkół podstawowych Wrocławia, czym jest mediacja. Jesteśmy przedmiotem jedynej w Polsce tego typu pracy magisterskiej dot. mediacji rówieśniczych. Będzie o nas głośno...

Projekt MaGiA  

Projekt dofinansowała Fundacja mBanku:
   

Polecamy  

   

Librus  

   

Polityka cookies  

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na zapis cookies w Twojej przeglądarce. Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki.